Svåra älgbetesskador

Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. Det skriver Skogsstyrelsens i en pressrelease om 2015 års analys av  års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats.

I Götaland är skadorna mycket allvarliga, inte minst i Blekinge och de centrala delarna av Småland. Förutom att en hög andel tallar skadats i år, så visar en sammanvägning med 2014 års resultat att mer än hälften av ungtallarna nu är skadade av vilt. På kort sikt behöver viltstammarna anpassas så att skadenivåerna minskar. Samtidigt behövs ett långsiktigt arbete för att motverka att granen tar över landskapet, då detta försämrar fodersituationen för viltet.

I Svealand är skadorna mycket höga i Södermanlands län samt högre än förväntat i Dalarna och Värmland.

I stora delar av Götaland planteras gran på mark som är mest lämpad för tall. Detta sker delvis eftersom granen är mindre begärlig som föda för viltet och därmed undkommer skador.

– Vi behöver mer tall. Genom att sätta gran minskas visserligen risken för betesskador, men istället uppstår andra problem. Ett skogslandskap som domineras av gran hyser en mindre mängd foder för det vilda och en lägre biologisk mångfald. Dessutom är dessa skogar betydligt mer känsliga för skogsskadegörare som rotröta och granbarkborrar, säger Christer Kalén.

Inom projektet Mera Tall har man under flera år arbetat med att vända utvecklingen. Lärdomar härifrån kan, i samband med att projektet avslutas under hösten, ge en god vägledning för hur man kan arbeta på bred front i hela södra Sverige.

Hela pressreleasen kan du läsa på Skogsvårdsstyrelsen.se

Share