Solel för miljön och ekonomin

Fallande priser på solceller och möjligheten att sälja överskottselen är några av de bidragande orsakerna till att solelen ökar i Sverige.

Fallande priser på solceller och möjligheten att sälja överskottselen är några av de bidragande orsakerna till att solelen ökar i Sverige.

SVERIGE (JB)

Intresset för att nyttja solen som energikälla ökar i Sverige. Inte bara hos privatpersoner utan även hos lantbruksföretagen. Fallande priser på solceller som gett konkurrenskraft mot andra alternativ samt möjligheterna att sälja överskottselen är några av de bidragande orsakerna. Solcellsanläggningar är även ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att få ner elräkningen.

– Vi märker att intresset stadigt ökat eftersom försäljningen av solceller har mer än fördubblats varje år de sista tre åren. Även på lantbrukssidan har intresset ökat och allt fler har börjat komma igång med att ta vara på solens energi. Intresset är ganska jämnt fördelat över Sverige med en gräns vid Mälardalen, säger Oscar Gustavsson, grundare av företaget Ecokraft i Eskilstuna.

Företaget installerade under förra våren Sveriges största privatägda solcellsanläggning på ett lantbruk utanför Eskilstuna. Den anläggningen var på 346 kW och för att få ett begrepp om storleken kan nämnas att en normalstor villa har en anläggning på 5-6 kW i snitt.

Tanken man har vid detta lantbruk är att de ska till 90 procent vara självförsörjande men under sommarmånaderna kommer det att bli en överproduktion av el som de kan sälja och köpa el när produktionen inte är så hög vintertid Latbrukets ekonomibyggnader med stora tak ger goda möjligheter till installation av kostnadsanläggningar med hög produktion.

En solcellsanläggning hjälper även till med att elprisökningarna blir mindre och från första dagen märks de insparade pengarna i resultaträkningen.
– Lantbruket har mycket goda förutsättningar att skaffa solceller med öppna landskap, få hinder och stora tak – ytor. Dessutom är det en riktigt bra investering som gynnar företaget, säger Oscar.

Investeringen i en solcellsanläggning ger god avkastning under många år, men det är viktigt att anläggningen är dimensionerad efter den förväntade elkonsumtionen.

Riksdagen har beslutat att satsa 1 395 miljoner kronor som solcellsstöd under åren 2016-2019. Solcellsbidraget täcker 30 procent av den totala kostnaden till företagare som beslutar sig för att satsa på solceller. I samband med takomläggningar kan det vara en god idé att se efter vilka förutsättningar som finns att installera solceller.

– En så stor anläggning som nu finns på lantbruket utanför Eskilstuna har besparingarna betalt hela investeringen på cirka tio år. Skulle de få det statliga bidraget så går det mycket fortare och investeringen är betald inom sex-sju år.
Produktgarantin på panelerna är 30 år och de har en livslängd på ungefär femtio år.

– Det finns ingen skillnad mellan lantbruksföretag och privatpersoner att få bidraget beviljat. Systemet är köbaserat, det gäller bara att göra en beräkning och ha en offert att utgå från då ansökan skickas in. Alla sökande ligger i samma kö hos Länsstyrelsen men det gäller se till att komma först i kön, menar Oscar Gustavsson.

Näringsutskottet har med i sitt betänkande gällande bidraget att förnybar energiteknik är gynnsamt i ett klimatperspektiv. Som en följd av fallande priser på solcellsanläggningar har de som ansökt om stöd blivit fler än vad som beräknats vilket betyder att avsatta medel inte är tillräck liga. Därför satsar regeringen vidare då det befintliga stödet för installation av solceller under åren varit framgångsrikt.

På Energimyndighetens hemsida finns mer information samt ansökan om bidrag för solcellsanläggning. Jordbruksverket har också flera stöd som kan sökas för förnybar energi- och klimatsatsningar. Enligt Jordbruksverket kan insatser som mins – kar utsläpp av växthusgaser och insatser för att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat vara goda skäl till att ansöka om bidrag i samband med solcellsinstallation.

Att som lantbrukare satsa på solceller är ett bra sätt att stärka en miljöprofil eftersom solceller använder solens energi som är 100 procent förnyelsebar och fri från utsläpp av CO2.

När en solcellsanläggning fortfarande ligger på planeringsstadiet kan det vara bra att först räkna ut den egna elanvändningen för att kunna välja rätt storlek på anläggningen. Enklaste sättet är att börja med att granska elräkningen och kontakta sin elleverantör för att få reda på elanvändningen.

Det är en klar fördel att se efter hur förbrukningen är fördelad över årets månader. Utifrån det kan en solcellsleverantör göra en uträkning i kWh och dimensionera en passande anläggning utefter den förbrukning som är aktuell under sommarmånaderna.

Det är en klar fördel att få ett nettodebiteringsavtal med den som köper upp hemma-producerad el eftersom försäljning av el är momspliktig försäljning. Den el som levereras ut till nätet kan dras av från den el som förbrukas under de månader då förbrukningen är som högst.

Det är relativt enkelt att installera en solcellsanläggning. Mycket kan den som satsar på solceller göra själv. Det finns dock några punkter som är viktiga i sammanhanget. Alla växelriktare ska vara CE-märkta och programmerade enligt Svenska nätinställningar. Inkopplingar av växelriktaren mot elnätet får endast utföras av behörig elektriker.

– Det är viktigt att ha ordentliga fallskydd och veta vad man gör. Det gäller att ha en känsla för vad arbetet innebär vilket många kanske inte har och låter därför fackmän installera anläggningen. Vi erbjuder dock sådana paket där köparen själv kan göra jobbet men det är ytterst få som nappar på det, säger Oscar Gustavsson.

Solcellsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag. Det är även viktigt att komma ihåg att det bidrag som söks hos Energimyndigheten och Jordbruksverket inte är garanterat. Känner man sig osäker på hur bidragen ska sökas eller vill göra en projektering är solcellsleverantörerna behjälpliga.

Text: CARINA LARSSON

Share